Eminem-Get my gun

I'm gonna get my gun!
دارم می*رم تفنگم رو بیارم

Eminem: This mother****er wants to disrespect me?
این مادر به خطا می*خواد به من بی*احترامی كنه؟
Kon Artis: Em, Em, what the **** you doing man?
ااااام*م، مرتیكه چه غلطی می*كنی؟
Eminem: I got something for his ass.
یك آشی واسش پختم
Kon Artis: Calm Down
بی خیال، آروم باش
Eminem: No YOU Calm Down!
نه، تو بی خیال
Kon Artis: Man. . what's you're problem?
پسر، مشكلت چیه؟
Eminem: **** that! The mother****er want's to pop shit to me!?
گوه بهش بیاد! مادر به خطا می*خواد منو به گوه بكشه؟!
Kon Artis: Man, he wasn't poppin' shit.
رفیق، اون كه به گوه نمی*كشه.
Eminem: You heard him he was poppin' them shit
تو شنیدی، اون داشت چرت بارم می*كرد
Kon Artis: What shit?
چه چرتی؟
Eminem: That shit! You heard him!
همون چرتا! كه شنیدی!
Kon Artis: He asked for your autograph!
اون امضات رو می*خواست

Swifty McVay
A mass murderer pack burners to blast further then you can get
یه قاتل سریالی داره كوره*ها رو آماده می*كنه تا بیشتر از اونی كه فكر می*كنی بتركونه
My shit be shooting threw bricks
چرتای من در حال پرتاب آجر هستند
I mix anything togetha, I done guillotine a nigga
من همه چیو با هم قاطی می*كنم، یه كاكا سیاه رو هم اعدام كردم
Keep it heated, I pop clips with 17 or betta
داغ نگرش دار، كلیپهام رو با یه 17 میلیمتری (منظور اسلحه*ای به نام گلاك است) یا برتا پرت می*كنم
I'll be severin' heads, i'm in everyones nightmare
من سرها رو قطع می*كنم، من تو كابوس همه هستم
A nigga that can never ever be scared of the feds
یه كاكا سیاه كه نمی*تونه همیشه از خوردن بترسه
And the niggas that'll **** with you
و كاكا سیاهایی كه سر به سرت می*زارن
Stab and brass knuckle you
با چاقو و پنجه بوكس به جونت میفتن
Then have you in the public, theres nothing that you can do
بعد تو باید بری توی جامعه، كاری هم نمی*تونی انجام بدی
Enough with you're mother****ing tough talk, you're soft
دیگه حرفای گنده زدن بسه، ضعیف شدی
Get you're balls blew off, from a sawdof , Fa' raw dawg?
چیزات رو كه با شات گان تركیده*ان رو جمع كن، رفیق خیلی دوری؟
Crazier then all yall , what you like the navy when i'm angry
از همتون دیوونه*تره، بهتره بری سربازی وقتی عصبانی می*شم
You'll never catch me hanging in a lops car
هیچ وقت نمی*تونی منو توی ماشین تركیده گیر بیاری
All I have is thought of, breathing evil
تفكرات یك شیطان زنده همه چیز من است
Desert Eagle's will eat threw people
عقاب صحرا (نوعی سلاح كمری) از آدما تغذیه می*كنه
When I see you i'mma heat you're beef slow
وقتی كه ببینمت گوشتت رو ذره ذره می*سوزونم
**** being peaceful, the piece in the vehicle and. .
اذیت كردن صلح آمیزه، تیكت رو می*ندازم تو ماشین و...

Chorus
Eminem
I'M GONNA GET MY GUN!
دارم می*رم تفنگم رو بیارم
This mother****er's poppin' that shit
این مادر به خطا اون چرتو گفت
Nah **** that i'll be right back
نه، گور باباش، الان بر می*گردم
I'M GONNA GET MY GUN!
دارم می*رم تفنگم رو بیارم
Nah mother****er **** you
نه مادر به خطا، لعنت به تو
You ain't disrespecting me like that
نمی*تونی اینجوری به من بی*احترامی كنی
I'M GONNA GET MY GUN!
دارم می*رم تفنگم رو بیارم
Walk to the room, sixteen shot clip
برو به اتاق، در كلیپی 16 شاته
Bitch how you like that?
كثافت، چه جوری می خوای؟
I'M GONNA GET MY GUN!
دارم می*رم تفنگم رو بیارم
Bet you ain't know that I'm strapped
شرط می*بندم خبر نداری كه حسابی واست تیز كردم (چاقو)
Nice one, bitch this is my gat
چیزه قشنگیه، كثافت اینه تفنگ من
I'M GONNA GET MY GUN!
دارم می*رم تفنگم رو بیارم

Kuniva
I bring it to niggas looking as if they want trouble
دارم میارمش تا اگه این كاكا سیاها دنبال دردسر هستند، ببیننش
I send they body flippin' around like a stunt double
اینو دارم به این یارویی می*گم كه داره این دو رو برا ول می*گرده
Forget about the fighting, scrapping, squabing, buckin'
جنگ ودعوا و تلافی رو فراموش كن
I'll squeeze the piece you jumping, dodging, duckin'
بپری، جاخالی بدی، زیرابی بری گیرت میارم
Squat under trucks and screaming "that nigga's bluffin'"
زیر كامیون بخوابی و داد بزنی "اون سیاهه خالی بنده"
I cuff my nuts while cussing "don't trust him"
اون موقع باید یه كاف (رزمی كارا می*دونن چیه!) ببندم چون "بهش اعتماد ندارم"
I round up Runyan, Dave, Wood and Nico
رانیان، دیو، وود و نیكو رو جمع كردم
My Nigga Big I and Mal' lettin' the heat blow
این سیاه گنده*بك، من و مال، میزاریم كه حالش رو ببره
Heat sleep hoes got in you're neepo
این بیلای خوابیده رو انداختیم تو شلغمت!!!! (یعنی چی؟!!)
'Cuz you keep shooting at me and missing like Shaq's free-throws
چون تو هنوز داری چرت بار من می*كنی، عین پرتاب آ*زاد شكیل اونیل
You gotta hit a little closer if you wanna try
اگه یه كم بخوای سعی كنی می*تونی یه كم نزدیكتر به هدف بزنی
Pistol whip a soldier, with a missle on his shoulders
با تفنگ زدی به یه سرباز، با تفنگی كه بر روی شونه*اش است
You can fold or blow ya' brick house into some tiny boulders
می*تونی بپیچی یا آجر خونت رو پرت كنی سمت یه تخته سنگ نازك
A grimey older cab will leave you with a tiny odor
یه تاكسی كهنه سیاه سوخته با بووی ناچیز تو رو ترك خواهد كرد
I'm doggish, you feeling frogish, you leap bitch
من سگی*ام، تو هم حس قورباغه*ای گرفته هرزه سر به هوا
My car is right across the street bitch and . . (I'M GONNA GET MY GUN!)
ماشینم درست وسط خیابونه هرزه و... (دارم می*رم تفنگم رو بیارم)

Proof
My whole outfit count clips
وسیله كار درستم داره خشابش شمرده می*شه
Get you're house lit the **** up
بپر تو خونة لعنتیت
You're spouse shit, and you're mouse clip
نامزدت گوهه، موشت هم كه گیر افتاده
Betta' watch miscountliss, slugs imma send
حواست به گذشت زمان باشه، مشتم رو دارم واست می*فرستم
Watch you hollow when the hollow tips go threw you're skin
حواست به .... باشه تا پر نشده
I'm in love with the sin, tell Bugz i'mma see him
من عاشق گناهم، به اون باز بگو می*بینمش
When I cock back might put the door on you're friends
وقتی بر گردم شاید درو بندازم رو رفیقت
Make a run, gotta him, bust a slug on his chin
بدو، بگیرش، یه مشت بزن تو چونش
Ain't going no were like the drugs outta Kim
جایی نرو، عین مواد كه از كیم (زن امینم رو میگه*ها) رفت
I'm a psycho icon, a mightful might bomb
من نماد یه آدم مریضم، شاید یه بمب شایدی
Get a eye full of lid when I slight you're lights out
وقتی كه نورت رو كم می*كنم، بهتره یه چیزی روی چشمت بزاری
With a street cleaner, whipe you're life out
با یك خیابون شور، زندگیت رو به هم می*ریزم
Bullets know at you're ears, like a Tyson fight bout
گلوله*ها واسه گوشات شناخته شدن، عین مسابقات تایسون
**** the night clout, guns, clips...(I'M GONNA GET MY...)
لعنت به لباس و تفنگها و گیرهای شبانه (دارم می*رم تفنگم رو بیارم)
**** that run bitch!
لعنت بهش، هرزه بدو!
Hit the streets talks, chumps don't know me
گور بابای حرفای خیابونی، گنده*هاش منو نمیشناسن
?Aint no probably be home lonley?
شاید هیچكس توی خونه تنها نباشه

Eminem
Dumbass mother****ers allways gotta come to me with some dumb shit!
این عوضی*های مادر به خطا همیشه با یه چیزای گندی پیش من میان!
. . .****ing. . . I don't told this mother****er. .
******، من به این مادر به خطا چیزی نگفتم
Wassup bitch!? Autograph this!. . .oh shit
چته هرزه؟! اینو امضا كنم! ... اه لعنت
I'M GONNA GET MY GUN!
می*رم تفنگم رو بیارم

I'm trying to pull the trigger but its stuck!...****!
سعی كردم ماشه رو بكشم اما رید!... لعنت!
My shit is all jammed up!...UGH!
***** در اومد! اوغ
C'mon you cock-sucking, good-for-nothing, mother-****ing piece of shit, shoot...AH!
بیا كثافت، به درد نخور، مادر به خطا لعنتی... اه!
Yeah!, wattup bitch!? say that shit again!
آره! چته هرزه؟! دوباره اون گه رو بگو!
Shot the bullet missed, hit a brick, bounced of it, ricocheted back in his shin
گلوله شلیك شده هدر رفت، خورد به یه آجر، چرخی خورد، كمونه كرد خورد تو قلم پاش
Went threw his bitch on his way back, hit his friend
رفت خورد به پشت اون هرزه، رفیقش رو زد
Payback homie, don't play that shit is spin
رفیق وقته بازپرداخته، با اون گوه ور نرو، بر می*گرده
To be on I told you to leave this shit alone
همونجوری كه بهت گفتم، بیخیال این شو
Or...I'M GONNA GET MY GUN
و گرنه (می*رم تفنگمو بیارم)
And it's a shame i'm to drunk to even aim
خجالت آوره، بیشتر از این حرفا مستم كه كمكی از دستم بر بیاد
Denaun stept in the way and I shot him in his leg
دناون وایساده بود سر رام، منم شلیك كردم تو پاش
Its like . . .
یه چیزی مثل


They bodyguard be stepping in trying to calm shit down (Chill out man(
محافظشون وایساده داره سعی می*كنه این لعنتی رو آروم كنه (آروم باش مرد)
**** that I got a bone to pick
لعنت بهش، یه درخواستی دارم واسه استجابت
You said it then have settle like some grown man shit
اینو گفتی و بعدش عین یه مرد تسویه حساب كردی
Then me and you could talk about our problems couldn't we?
بعدش من و تو می*تونیم راجع به مشكلمون با هم صحبت كنیم؟
Shoot a fair one and handled this situation seriously
یك كم منصف باش تا این قضیه رو جدی جدی حلش كنیم
I guess not, you wanna' resort to the heater
فكر نكنم، می*خوای متوسل شی به خشونت
So I gotta grab my Mac and my Uzi and my Nina
پس منم باید بچم و یوزی و نینا رو بردارم
Step in between us and get shot
بین ما وایسادن و تیر می*خورن
?But get seperated with the squeaza?
اما با فشار از هم جدا شدن
You aint ready for war, Runyan ain't nothing to play with!
تو آماده جنگ نیستی، رانیان هم چیزی واسه بازی كردن باهاش نداره!

Bizarre
Walk to Rite-Aid for a can of spaghetti
برو خیریه واسه یه كنسرو اسپاگتی
Its been one hour and bitch my photo's aint ready
الان یه ساعت شده و عكس منم كه حاضر نشده
Picture's of my dog and my family reunion
عكس سگم و جمع خونوادم
It's been two hours and my ****ing days ruined
دو ساعت شده و تر خورده تو روز من
Hey "Kate" do you wanna get raped?
هی كیت می*خوای بهت تجاوز بشه؟
Have my pictures on ****ing Philips 38
باید عكسم روی اون فیلیپس 38 لعنتی باشه
That's why I don't be ****ing battle rapping
همینه كه خودمو قاطیه این داستان نمی*كنم
'Cuz everytime I loose, this is what the **** happens (Gun shots(
چون هر بار كه ببازم، این اتفاقیه كه می*افته (صدای شلیك گلوله)
Back to these pictures I was trying to get developed
برگردیم سراغ این عكسا، داشتم سعی می*كردم بزرگ شم
This man tried to get in front of me, I wouldn't let him
این یارو می*خواد بیاد كنار من، من كه نمی*زارم